Flygsäkerhet
För oss på VisionAir Production är säkerheten kring drönarflygningen central. Därför har vi en operativ auktorisation enligt SORA för specifik kategori. Drönare med full utrustning är tillräckligt med vikt för att orsaka livshotande skada om olyckan är framme. Även på en låg höjd.

Säkerheten först - Alltid

Vilka säkerhetskrav kan vi som konsumenter ställa på dagens teknik- och AI-intensiva värld och vilka krav kan vi ställa på våra myndigheter som lagstiftar inom samma område? Det som teknikmässigt för bara ett par år sedan ansågs omöjligt, är idag redan gammal skåpmat och utvecklingen fortsätter i en allt snabbare takt. För att följa med och samtidigt driva utvecklingen framåt måste man som företag i branschen vara stadigt förankrad och trygg i sin utövning och då främst genom sitt säkerhetsarbete.

I drönarbranschen fortsätter utvecklingen framåt i en kraftigt accelererande takt. Vi som företag är tacksamma för de möjligheter detta innebär för oss och i förlängningen för våra kunder som önskar att med vår hjälp bli mer kostnads-, tids-, och resurseffektiva. Något vi redan idag kan erbjuda med våra tjänster och operativa auktorisationer.

Vi får dock inte glömma den viktigaste biten i vårt arbete; våra operationer skall vara säkra för människor och egendom på marken såväl som i luften.

För att retoriskt svara på den inledande frågan så är det självklart att vi som konsumenter och människor skall kunna ställa krav på att de operationer som utförs är säkra och på att våra myndigheter hinner med i lagstiftningen. Drönarbranschen är en ung bransch under utveckling och därmed så ligger det ett ansvar på drönaroperatörer att följa de krav Transportstyrelsen, tillsynsmyndigheten för drönaroperationer, har satt upp i form av lagar och regler. Och tillse att fortbildning sker samt att man innehar de operativa tillstånd som krävs för de områden som ämnas flygas.

På VisionAir Production har vi tagit fasta på den mångåriga erfarenhet vi har från det kommersiella flygets värld. Jag själv har flerårig erfarenhet av kommersiella flygoperationer till destinationer över hela världen i en Boeing 737 och 787 cockpit och är medveten om hur viktigt det är att alltid tänka säkerhet först. Drönarvärlden bygger i många delar på flygvärlden vad gäller att säkerheten alltid sätts främst, men också hur säkerhetstänket alltid måste genomsyra hela organisationen.

I en drönaroperation, såväl som i en flygoperation, är det viktigt att alla inblandade i en operation vet sin roll och sina arbetsuppgifter. Detta görs genom att ha standardprocedurer som tar höjd för normala situationer, såväl som nödprocedurer som tar hand om nödsituationer. Även om det inte är troligt, så finns det alltid en risk med att ha en drönare i luften och därför så måste vi ha procedurer som avhjälper och de-eskalerar en situation som annars skulle kunna resultera i en incident eller i värsta fall, en allvarlig olycka.

Hur applicerar VisionAir detta i sin verksamhet?

Ser vi ur ett operationellt perspektiv så börjar arbetet med en ordentlig planläggning av den flygning vi skall göra; det innebär att vi identifierar potentiella risker och hot samt hur vi kan mildra och avhjälpa dessa. Dessa kan vara, men är inte begränsat till, platsen som operationen skall genomföras på, väder, vart vi kan nödlanda om något går fel, hur vi skall förhålla oss till närliggande omgivning i form av människor, egendom, flygplatsområden, flygrestriktionszoner mm.  Detta görs i enlighet med vårt operativt auktoriserade SORA tillstånd för specifik kategori.

Vi kontrollerar drönaren noggrant innan varje flygning och bygger upp en situational awareness för att använda flygspråk, också kallad lägesmedvetenhet, för att försöka vara förberedda på allt som operationen kan innebära. Är vi flera på plats så ser vi till att dela med oss av våra tankar och att den mentala bilden av hur operationen skall flygas är densamma hos samtliga inblandade. Vidare så kräver flygandet att vår drönarpilot aktivt monitorerar operationen, flyger exakt samt identifierar och rättar till eventuella deviationer men också ser till att operationen förblir säker och effektiv. Vi ser till att alltid följa föreskrifter och håller oss till intränade standard- och nödprocedurer. 

Vårt säkerhetsarbete är givetvis mycket mer än det ovan beskrivna och innehåller andra bitar som kommunikation, ledarskap, lagarbete, arbetsbelastningshantering, problemlösning och beslutsfattande samt att vi alltid strävar efter att uppträda professionellt genom att sträva mot hög prestanda och genom att vara lyhörda för att ta emot och kunna ge feedback på utfört arbete.

Vi pratar gärna mer säkerhet med er. Jag kan försäkra er om att vi på VisionAir Production alltid sätter säkerheten främst och alltid kommer sträva efter att genomföra en flygning på ett säkert sätt.

Background Heading

///
Jonathan Rybo
COO & Accountable manager